Brafon Masterclass Private Kwaliteit in Brandveiligheid

powered by Obex Opleidingen

Terugtredende overheid, verantwoordelijkheid komt bij gebouweigenaar te liggen

 

Met het uitstel van de invoering van de wet Kwaliteitsborging voor het Bouwen en de onzekerheid of en wanneer deze alsnog in werking zal treden, is er voor gebouweigenaren een bijzondere situatie ontstaan. 

Daarom organiseert Brafon Brandveiligheidsmanagement na de succesvolle vorige edities van kennisdagen en opfrisdagen, in samenwerking met Obex Opleidingen, dit jaar de Masterclass Private Kwaliteit in Brandveiligheid. Op donderdag 1 februari vindt deze speciale dag plaats, waarbij het Gelredome te Arnhem het decor van deze Masterclass zal zijn. 

Het doel van de wet Kwaliteitsborging is dat de bouwconsument datgene krijgt waarvoor hij betaalt. Concreet betekent het een aanscherping van de aansprakelijkheidsregels voor de aannemer. Nu is de aannemer eigenlijk gevrijwaard voor gebreken die na de oplevering worden ontdekt en dat moet veranderen. Daarnaast wordt ook de verantwoordelijkheid voor de kwaliteitsborging bij de marktpartijen neergelegd, in plaats van bij de gemeente. Nu kan een aannemer zich nog verschuilen achter een bouwvergunning die de gemeente heeft verstrekt. Dat kan straks niet meer.

Bouw- en woningtoezicht hadden zich al min of meer voorbereid op invoering van deze wet waardoor er een wettelijk vacuüm kan ontstaan. Een alternatief is niet voorhanden, aanpassing van de wet is noodzakelijk en terugvallen op de oude manier van controle door bouw- en woningtoezicht is niet gewenst, anders had deze nieuwe wet er in eerste instantie nooit hoeven komen.

Deze controle overlaten aan de bouw is ook (nog) geen oplossing omdat ook deze partijen hebben voorgesorteerd op invoering van deze wet waarbij een externe Kwaliteitsborger zou gaan toezien op het voldoen aan de voorschriften.

Zowel de vereniging Brandveilig Bouwen Nederland als de vereniging Bouw- en Woningtoezicht hebben gewaarschuwd voor deze impasse welke nog zeker tot 1 januari 2019 zal duren.

Daar u als gebouweigenaar te allen tijden verantwoordelijk bent voor de integrale brandveiligheid binnen uw gebouw is het voor u raadzaam u goed te oriënteren op deze ontstane situatie. Welke verantwoordelijkheden liggen er bij overheid, brandweer, eigenaar, huurder, verhuurder, bouwer, leverancier?

Met het niet doorgaan van deze wet wordt het eigenlijk nog belangrijker om zelf de regie te (laten) nemen over het brandveiligheidsbeleid in uw gebouw/ organisatie..

In het nieuwe stelsel dient u als gebouweigenaar de private kwaliteitsborging zelf te regelen. Daarvoor heeft u drie opties: u kunt het zelf doen, een adviesbureau de opdracht geven het te regelen of een bouwbedrijf de opdracht daartoe geven.

Het is aan u te bepalen of u de kennis in huis heeft om deze kwaliteitsborging zelf op u te nemen en of andere partijen er klaar voor zijn.

Daarbij kunt u zich de volgende vragen stellen:

 • Wie geeft u de garantie dat het huidig brandveiligheidsniveau aansluit op het huidig gebruik?
 • Welke extra bovenwettelijke maatregelen moeten er getroffen worden vanuit uw zorgplicht?
 • Wat mag u nog van Bouw- en Woningtoezicht verwachten?                                               
 • Wat kunnen de partners in de bouwketen voor u betekenen en welke garantie geven zij op juiste uitvoering

De dag bestaat uit twee delen, waarbij theorie en praktijk worden afgewisseld. Het ochtenddeel is theorie, terwijl het middagdeel juist praktisch is ingedeeld. U kunt zelf kiezen waarover u wil worden bijgepraat tijdens de Masterclass.

Tijdens deze masterclass zal Brafon u in het ochtenddeel plenair informeren over de ontstane situatie van de kwaliteitsborging en welke gevolgen en gevaren dit voor u als gebouweigenaar met zich meebrengt. 

Voor wie is deze masterclass bedoeld?

De Brafon Masterclass Brandveiligheid 2018 is bedoeld voor management en/of directieleden en voor degenen die verantwoordelijk zijn voor de brandveiligheid binnen uw organisatie. Deze dag wordt uitsluitend georganiseerd voor eindgebruikers, zoals o.a. medewerkers van: 

 • Woningcorporaties
 • Zorginstellingen
 • Hotels
 • Winkelbedrijven

Programma ochtend: Een gastspreker van de Nationale Politie

Obex en Brafon Brandveiligheidsmanagement hebben Ronald Clark van de Nationale Politie uitgenodigd. Hij zal vanuit zijn functie adviseur Huisvesting & Vastgoedbeheer aangeven hoe de Politie zich hier op heeft voorbereid, leerzame punten aanstippen, vertellen van eerdere fouten en u meenemen in herkenbare situaties.

Middag; stel uw eigen dagdeel samen!

Tijdens het middagprogramma kunt u zelf kiezen waarover u meer wilt leren. U kunt uw eigen middag samenstellen aan de hand van de verschillende thema's. Deze thema's staan in de kolom hiernaast. 

Locatie en investering

De Masterclass Brandveiligheid 2018 vindt op 1 februari 2018 plaats in het Gelredome te Arnhem. De kosten voor deze exclusieve dag bedragen: €295,-

Kom naar het Gelredome

 

In het middagdeel zal hier middels diverse thema’s verder invulling aan gegeven worden. U kunt hier al naar gelang uw eigen keuze in maken. Elk thema wordt uitvoerig besproken en er is altijd ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen onder leiding van een expert. Juist dat is de kracht van deze Masterclass Brandveiligheid 2018. Elk thema wordt ruim een uur besproken. U kunt drie verschillende thema's kiezen.

Thema's waaruit u kunt kiezen

 • Beleid
  Brandveiligheid kost veel tijd en geld en kan op een manier worden toegepast waardoor het primaire processen ondersteunt in plaats van belemmert. Daarom is brandveiligheid een onderwerp dat van strategisch belang is dat beleidsmatig en met een visie moet worden opgepakt. Vanuit het strategische niveau kan brandveiligheid worden vertaald in operationele brandveiligheidsmaatregelen die passen bij de organisatie en haar toekomst, gericht op risico's en scenario's. Hoe kan het strategische beleid van een organisatie worden vertaald naar strategische brandveiligheid, beleid en operationele brandveiligheidsmaatregelen? 

 • Vergunningen versus daadwerkelijk gebruik. Klopt dat en maken we het onszelf niet te moeilijk? 
  Er zijn tal van situaties in de praktijk waarbij de vergunde situatie niet meer overeenkomt met het daadwerkelijk gebruik. Het scheiden van wonen en zorg heeft hier bijvoorbeeld aan bijgedragen, maar andere zaken zoals het wisselen van eigenaar/huurder, opsplitsen etc. kan hiervan ook een oorzaak zijn. Hoe kan u hier vanuit het perspectief van brandveiligheid het beste mee omgaan? Als de gebruiksfunctie niet overeenkomt met het daadwerkelijk gebruik zijn de brandveiligheidsmaatregelen ook niet goed afgestemd op het gebruik en is men of in overtreding of er zijn veel en dure (en potentieel) bovenwettelijke maatregelen aanwezig.  

 • Bouwrecht en Brandveiligheid
  Het werkgebied brandveiligheid kent vele raakvlakken met het bouwrecht, zowel vanuit een publiekrechtelijke als vanuit een privaatrechtelijke kant. Belangrijk hierbij is de vergunningsverlening en de handhaving. Wat mag en kan een bevoegd gezag van u eisen? Welke verplichtingen hebt u als eigenaar en/of gebruiker vanuit de overheid? Moet u een omgevingsvergunning brandveilig gebruik aanvragen of kunt u met een melding volstaan? Wanneer bent u omgevingsvergunningsplichtig aangaande de activiteit bouwen?

  Ook worden de privaatrechtelijke zaken uitgelegd waar u mee te maken hebt of kunt krijgen. Het privaatrechtelijke deel wordt in vergaande mate beheerst door algemene voorwaarden. Welke algemene voorwaarden zijn veelal van toepassing? Hoe verhoudt het burgerlijk wetboek zich tot deze algemene voorwaarden? Waarom is het moment van oplevering zo belangrijk?

 • Uitbesteden en aanbesteden
  Een slechte 'uitvraag' zorgt voor een resultaat waar u niet om gevraagd heeft. Er zijn veel aanbestedingen waarbij het al bij de uitvraag verkeerd gaat. Brandveiligheid moet integraal opgepakt worden en niet fragmentair. Dat geldt ook voor aanbestedingen. Bij uitbesteding zijn vaak meerdere partijen betrokken, maar hoe creëert u de juiste afstemming, komt u tot het gewenste resultaat en welke garanties krijgt u daarbij?  

 • Brandveiligheid inrichten op basis van risico’s en gelijkwaardigheid
  In Nederland wordt het risico denken steeds meer toegepast, zowel door de overheid als door andere organisaties. Wat houdt dit precies in en hoe kan u dit structureel en goed onderbouwd toepassen? Welke mogelijkheden geeft dit voor kostenbesparing met betrekking tot vergunningen, gelijkwaardigheid en brandveiligheidsconcepten?

 • Brandveiligheid voor minder zelfredzame mensen / Samenwerking met zusterbedrijf van Google
  Ouderen blijven steeds langer thuis wonen en worden op den duur steeds minder zelfredzaam. Met dank aan een Nest Protect wordt er bij een calamiteit altijd iemand in de buurt gewaarschuwd die te hulp kan schieten. Tevens hoeven ouderen dankzij het Nest pakket niet zelf de rookmelders op te hangen, maar worden zij hier volledig in ontlast. Bij een acute noodsituatie krijgt u daarnaast direct bericht op uw telefoon. Een modern concept om de brandveiligheid bij u en bij uw naasten te borgen, zonder tussenkomst van een dure meldkamer.

 

 

Aanmelden

U kunt zich eenvoudig aanmelden via info@brafon.nl, of via het contactformulier hieronder. U ontvangt van ons, enkele dagen nadat uw inschrijving binnen is, een bevestiging waarop u uw 3 voorkeuren voor een onderwerp kunt aangeven.