Brafon nieuwsberichten

Kennispublicatie: Brand in veestallen; wat zegt de wetgeving erover?

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

Jaarlijks sterven gemiddeld 70.000 dieren als gevolg van stalbranden. Door schaalvergroting en een toename van elektrische apparatuur is het de verwachting dat dit aantal verder zal toenemen. Het Instituut Fysieke Veiligheid (IFV) heeft onderzoek gedaan naar de brandveiligheid in stallen.

Vanuit het onderzoek van het IFV is vastgesteld dat met betrekking tot de jaren 2012 tot en met 2015 er een stijging in het aantal dieren dat overleed als gevolg van stalbranden heeft plaatsgevonden. Zie onderstaande tabel:

 

Aantal stallen 2012   

Aantal dieren 2012

Aantal stallen 2013

Aantal dieren 2013

Aantal stallen 2014

Aantal dieren 2014

Aantal stallen 2015

Aantal dieren 2015*

Varkens

6

4.600

9

7.781

5

5.770

2

2.000

Pluimvee

4

86.030

5

32.000

4

17.000

3

124.000

Kalveren

1

3

4

515

1

0

2

43

Overig rundvee

4

1

5

4

15

28

1

 

Totaal

15

90.634

23

40.300

25

22.798

8

126.043

* 2015 zijn cijfers tot 1 november 2015 meegenomen.
Bron: IFV.  


Risico’s bij stalbranden zijn relatief groot. Het onderzoek stelt dat dit voortkomt vanuit de volgende factoren:

  • Grote vuurlast bouwmaterialen, inventaris en apparatuur
  • Verbindingen tussen gebouwen en/of compartimenten
  • Afgelegen gebieden waardoor bluswater niet voorhanden is
  • Een late ontdekking van de branden

Naast bovengenoemde factoren is het aantal dode dieren (gemiddeld 70.000) een factor wat de gevolgen van een veestalbrand groot maakt.
 

Bouwbesluit 2012 en NEN 6060:

Net als alle bouwwerken in Nederland moeten veestallen voldoen aan het Bouwbesluit 2012. In dit Bouwbesluit is in een wijziging op 1 april 2014 de gebruiksfunctie “lichte industriefunctie voor het bedrijfsmatig houden van dieren” toegevoegd. Deze functie doelt op het voor productie houden van dieren, in de praktijk ook wel als stallen aangemerkt. Belangrijkste prestatie-eisen die verschillen van de lichte industriefunctie zijn:
 

  • Bij nieuwbouw en mogelijk bij verbouw moeten constructieonderdelen en aankleding voldoen aan een brandklasse B (voor zover deze grenzen aan de binnenlucht) in plaats van D. Aangaande het niveau bestaande bouw, zoals verwoord in het Bouwbesluit bestaan tussen beide subgebruiksfuncties geen verschillen.
  • Bij nieuw- en mogelijk bij verbouw moeten technische ruimten worden gezien als een afzonderlijk brandcompartiment. Hierbij geldt een WBDBO-eis van ten minste 60 minuten.
     

Als stallen de maximale oppervlakte van 2500 m² bij nieuwbouw (3000 m² voor bestaande bouw) overschrijden, kan indien gewenst gebruik worden gemaakt van de gelijkwaardigheidsbepaling die is benoemd in het Bouwbesluit (zie artikel 1.3). Veelal wordt hierbij gebruik gemaakt van de NEN 6060. In de basis mag een veestal niet groter zijn dan 2.500 m², wel kan een veestal onderdeel uitmaken van een groter brandcompartiment op basis van de NEN 6060.

Als gebruik wordt gemaakt van de NEN 6060 Bijlage J kan een veestal worden vergroot (> 2.500 m²). De maximale grootte is hierbij afhankelijk van de gehouden dieren en het gekozen maatregelenpakket, zoals verwoord in Bijlage J. In de onderstaande tabel is aangegeven welke omvang het brandcompartiment mag hebben.  
 

Maatregelpakket     

Maximale omvang (m2)

MP rundveestal A 3.950
MP rundveestal B 5.750
MP rundveestal C 6.650
MP varkensstal A 3.525
MP varkensstal B 4.900
MP varkensstal C 5.600
MP pluimveestal A 3.825
MP pluimveestal B 4.900
MP pluimveestal C 5.400

Uitgelicht / meest gelezen

Kennispublicatie: Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Met deze kennispublicatie leggen we graag de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid uit.  

Lees verder...Kennispublicatie: Houten deuren in vluchtroutes met een beschermde status. Is dat toegestaan?

In of grenzend aan (extra) beschermde vluchtroutes worden in de praktijk veelal houten deuren toegepast, zowel brandwerende deuren als ‘standaard’ houten deuren (bijvoorbeeld de toegangsdeuren van meterkasten, die direct grenzen aan de (extra) beschermde vluchtroutes). De veel gehoorde vraag is ontstaan in hoeverre het toegestaan is om houten deuren te plaatsen in (extra) beschermde vluchtroutes. In deze kennispublicatie wordt hier een antwoord op gegeven. Lees verder...


Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...