Brafon nieuwsberichten

Kennispublicatie: Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Wij nemen u graag mee in het traject tot 2021, het jaar waarin de BBL (naar verwachting) zijn intrede zal doen. Met deze kennispublicatie leggen we graag de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid uit.  

In het BBL worden nieuwe eisen gesteld aan koude en warme rookwerendheid. Vanuit het Bouwbesluit 2012 is er een verwijzing opgenomen naar de Ministeriële Regeling Bouwbesluit 2012 om in koude rookwerendheid te voorzien (artikel 2.94 lid 3), echter zijn in deze Regeling Bouwbesluit 2012 geen eisen opgenomen. Vanuit komende regelgeving is het in bepaalde situaties vereist om koude rook te weren. De veranderingen die in het BBL worden opgenomen zijn alleen van toepassing op nieuwbouw en verbouw. In andere situaties zal de regelgeving (nog) niet van kracht zijn. 

Subbrandcompartimenten, beschermde subbrandcompartimenten en vluchtroutes spelen een belangrijke rol in de komende wetgeving aangaande rookwerendheid. Gebouwen moeten worden ingedeeld in één of meerdere brandcompartimenten en subbrandcompartimenten (en eventueel in beschermde subbrandcompartimenten).  

Brandcompartimenten zorgen er voor dat de uitbreiding van brand wordt beperkt, zodat de brand beheersbaar blijft. Subbrandcompartimenten (voorheen vanuit het Bouwbesluit 2003 rookcompartimenten genoemd) en beschermde subbrandcompartimenten hebben als doel om verdere uitbreiding van brand en rook te voorkomen, om het veilig vluchten mogelijk te (kunnen) maken.  
 

Hoe is het nu geregeld?

Het Bouwbesluit 2012 verwijst als het om rookwerendheid gaat naar de NEN 6075. Deze norm wordt momenteel enkel aangestuurd vanuit het niveau bestaande bouw (ondergrens regelgeving). Deze norm baseert de weerstand tegen rookdoorgang op de weerstand tegen branddoorslag. Volgens de norm komt 20 minuten brandwerendheid op het criterium ‘vlamdichtheid’ overeen met 30 minuten weerstand tegen rookdoorgang. De formule voor weerstand tegen rookdoorgang is hiermee anderhalf keer het aantal minuten ‘vlamdichtheid’.  

Vanuit de nieuwbouwvoorschriften wordt momenteel met name aandacht besteed aan weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Een brandwerende scheiding kan veel rook doorlaten, brandwerend betekent immers niet dat de scheiding ook rookwerend is. Actieve afdichtingsmiddelen zoals opschuimende strips worden namelijk moeizaam geactiveerd bij koude rook.  
 

Eisen voor warme en koude rook 

In de nieuwe NEN 6075 wordt de rookwerendheid beproeft op basis van Europese beproevingsnormen voor rookdoorlatendheid (bijvoorbeeld de NEN-EN 1634-3 voor de bepaling van deuren en luiken, deel rookwerende deuren en luiken).  
In deze normen zijn eisen opgenomen met betrekking tot warme rook S200 (200 graden) en koude rook Sa (20 graden), van toepassing op bouwkundige constructies. De Europese normen voor rookdoorlatendheid bepalen de toegestane lekkage van lucht onder verschillende omstandigheden. Er wordt onder ‘zwaardere’ druk getest als de testen op gebied van brandwerendheid.
 

Wat betekent het nieuwe BBL voor ons? 

Uit het concept Besluit Bouwwerken Leefomgeving is af te leiden dat de verandering van de regelgeving voor rookwerendheid van toepassing is op nieuwbouw of verbouw. Gezien ‘koude’ en ‘warme’ rook geweerd moeten worden gaat de komende regelgeving voor grote veranderingen zorgen.

Uitgelicht / meest gelezen

Kennispublicatie: Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Met deze kennispublicatie leggen we graag de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid uit.  

Lees verder...Kennispublicatie: Houten deuren in vluchtroutes met een beschermde status. Is dat toegestaan?

In of grenzend aan (extra) beschermde vluchtroutes worden in de praktijk veelal houten deuren toegepast, zowel brandwerende deuren als ‘standaard’ houten deuren (bijvoorbeeld de toegangsdeuren van meterkasten, die direct grenzen aan de (extra) beschermde vluchtroutes). De veel gehoorde vraag is ontstaan in hoeverre het toegestaan is om houten deuren te plaatsen in (extra) beschermde vluchtroutes. In deze kennispublicatie wordt hier een antwoord op gegeven. Lees verder...


Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...