Brafon nieuwsberichten

Minister Ollongren informeert Tweede Kamer over brandveiligheid ouderen

door Brafon Brandveiligheidsmanagement

Minister Ollongren (Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties) heeft de Tweede Kamer een brief gestuurd over de brandveiligheid van woongebouwen en de brandveiligheid binnen de eigen woning van ouderen. De brief volgt op de toezegging die de minister op 7 maart 2018 heeft gedaan aan de Kamer. Destijds gaf ze aan de Kamer te zullen informeren over de stand van zaken van de uitvoering van diverse toezeggingen op het terrein van brandveiligheid van ouderen.

Uit de brief van de minister komen enkele duidelijke speerpunten naar voren.
 

Zelfsluitende woningtoegangsdeuren

Conform de aanbeveling in het onderzoeksrapport is de minister voornemens om een en ander op te nemen in de bouwregelgeving. Zo wil ze woningtoegangsdeuren van woongebouwen met inpandige gangen voorzien van drangers. Deze aanscherping wordt opgenomen als nieuwbouweis, maar kan via het aanschrijfinstrumentarium van de Woningwet in specifieke gevallen doorwerken naar bestaande woongebouwen. Dit kan al worden opgenomen in het huidige Bouwbesluit 2012 en zal in het voorjaar van 2019 aan de Kamer worden voorgelegd.

Nieuwe gebruiksfunctie in het Bouwbesluit?

De minister laat door Aracadis onderzoek doen naar de mogelijkheid van een nieuwe gebruiksfunctie voor seniorenwoningen in het Bouwbesluit 2012 en Bbl. De minister verwacht in het eerste kwartaal van dit kalenderjaar de eerste resultaten. Bij het Overlegplatform Bouwregelgeving hebben de brancheorganisaties voor de zorg aangegeven dat de onderverdeling binnen de woonfunctie voor zorg van het Bouwbesluit 2012 op onderdelen verouderd is en, alsmede de daaraan gekoppelde eisen, opnieuw bekeken moeten worden. De minister schrijft dat ze in overleg is met deze brancheorganisaties om na te gaan hoe de voorschriften voor de woonfunctie voor zorg op een betere wijze vormgegeven kunnen worden.

Lees de volledige brief

Ook geeft de minister enkele acties aan die het kabinet wil ondernemen voor zelfstandig wonende ouderen. 
Alle punten kunnen hier worden teruggelezen.

Uitgelicht / meest gelezen

Kennispublicatie: Bent u voorbereid op de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid?

Het Bouwbesluit 2012 komt te vervallen. Deze wordt vervangen door het Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL), dat wordt aangestuurd vanuit de komende Omgevingswet. Dit is waarschijnlijk geen nieuws voor u, maar de verschillende wijzigingen zullen nog niet allemaal bekend zijn. Met deze kennispublicatie leggen we graag de nieuwe bepalingen voor rookwerendheid uit.  

Lees verder...Kennispublicatie: Houten deuren in vluchtroutes met een beschermde status. Is dat toegestaan?

In of grenzend aan (extra) beschermde vluchtroutes worden in de praktijk veelal houten deuren toegepast, zowel brandwerende deuren als ‘standaard’ houten deuren (bijvoorbeeld de toegangsdeuren van meterkasten, die direct grenzen aan de (extra) beschermde vluchtroutes). De veel gehoorde vraag is ontstaan in hoeverre het toegestaan is om houten deuren te plaatsen in (extra) beschermde vluchtroutes. In deze kennispublicatie wordt hier een antwoord op gegeven. Lees verder...


Stand van zaken over Kamerbrief brandveiligheid ouderen

door Bart Lohuis en Willemijn Potze

Op 31 januari 2019 is er een Kamerbrief verzonden met daarin een aantal punten aangaande brandveiligheid in woongebouwen en woningen. In deze brief stonden punten die met name gericht waren op vergroten van de brandveiligheid voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Een aspect dat in de Kamerbrief wordt benoemd is de noodzaak tot het zelfsluitend uitvoeren van brandwerende toegangsdeuren van woningen. Brafon licht dit punt graag toe en kijkt verder wat er nou eigenlijk meer in de brief staat en welke consequenties dit met zich meebrengt. Lees verder...