Brandveiligheidsmanagement
 

Brandveiligheid is een complex onderwerp waarbij allerlei multidisciplinaire maatregelen, mensen, wetgeving en financiële middelen een rol spelen. Het is daarom voor veel organisaties lastig om brandveiligheid onder controle te krijgen. En dat ondanks de inzet van allerlei mensen binnen en buiten de organisatie. Uit ervaring blijkt dat bij veel organisaties brandveiligheid ‘zweeft’ tussen verschillende afdelingen en verantwoordelijke personen en dat de coördinatie en visie hiervoor ontbreekt. Het resultaat is dat het verwachte brandveiligheidsniveau niet wordt behaald en dat de kosteneffectiviteit laag is.

Brafon Brandveiligheidsmanagement kan u ondersteunen om het verwachte brandveiligheidsniveau wél te behalen en er voor te zorgen dat de kosteneffectiviteit stijgt. brandveiligheid is in de visie van Brafon alleen goed in te richten wanneer dit vanuit een gestructureerd beleid wordt uitgevoerd. Het opzetten van een brandveiligheidsbeleid is afhankelijk van uw organisatie en uw wensen. Dit kan variëren van het opstellen van een beleidsplan tot en met het volledige facilitaire beheer van uw brandveiligheid. Brafon denkt actief met u mee hoe alles binnen uw organisatie kan worden geïntegreerd. brandveiligheid is immers niet alleen een technische uitdaging, maar door onder andere de multidisciplinaire complexiteit van mensen, middelen en wetgeving, vooral een bedrijfskundige uitdaging.

Kosteneffectief brandveiligheid borgen

Over het algemeen wordt er veel geld en tijd aan brandveiligheid besteed. In veel situaties is het brandveiligheidsniveau te laag en voldoet het niet aan de wettelijke eisen. Daarnaast zijn veel gebouwen in de loop der tijd voorzien van allerlei bovenwettelijke maatregelen die niets toevoegen. Deze maatregelen vormen uiteindelijke een flinke kostenpost, zoals het onderhoud, reparatie en/of vervanging van brandveiligheidsinstallaties. Deze onnodige kosten zijn vaak ontstaan doordat er fouten zijn gemaakt bij de vergunningsaanvraag. Denk hierbij aan fouten op het gebied van verkeerde gebruiksfunctie en/of fouten in de vergunningstekening. Daarnaast biedt de wetgeving alle ruimte om gelijkwaardige oplossingen aan te dragen die misschien wel financieel en vanuit brandveiligheid betere oplossingen zijn dan klakkeloos de regels te volgen die worden voorgeschreven vanuit het Bouwbesluit. In de visie van Brafon vraagt ieder gebouw om maatwerk.

Brandveiligheidsmanager

Door het opzetten van een overzichtelijke brandveiligheidsstructuur krijgt u veel meer grip op uw financiële brandveiligheidsuitgaven. U bent in staat een financieel meerjarenplan op stellen en u voorkomt daarmee allerlei onverwachte kosten.

Een belangrijk onderdeel in de managementaanpak van Brafon is het beschikbaar stellen van een brandveiligheidsmanager. De brandveiligheidsmanager is de spil in het gehele proces rondom brandveiligheid. De brandveiligheidsmanager zorgt ervoor dat alle mensen, middelen, financiën en belangen van verschillende partijen op elkaar zijn afgestemd en elkaar versterken.

Veel organisaties beschikken over personeel dat allerlei specialistische taken, bevoegdheden en verantwoordelijkheden hebben met betrekking tot de brandveiligheid binnen de organisatie. In de visie van Brafon spelen deze mensen een belangrijke rol in het structureel verbeteren van de brandveiligheid.  Zij kunnen een rol spelen binnen het brandveiligheidsteam. Dit team, dat wordt aangevoerd door de brandveiligheidsmanager, bestaat uit interne en eventueel externe mensen. Afhankelijk van de procesfase kan dit team variëren qua samenstelling.

Maatwerk (vanuit risicodenken de brandveiligheid inrichten)

Ieder gebouw is uniek door het verschil in organisatie, brandveiligheidsrisico’s, het gebruik en de gebouwindeling. De inhoud van het Bouwbesluit is hier niet op ingericht; Deze is namelijk geschreven op een aantal standaard gebruiksfuncties. Datzelfde Bouwbesluit geeft ook alle ruimte voor andere gelijkwaardige oplossingen. De overheid treed steeds meer terug op het gebied van wetgeving en stimuleert dan ook om verder te denken dan de standaard Bouwbesluitregels. Die vrije ruimte vult Brafon graag op. Het is namelijk veel beter om vanuit specifieke risico’s de brandveiligheid te waarborgen, dan proberen deze binnen een algemeen kader in te vullen. In verschillende gevallen heeft dit al geleid tot significante kostenbesparingen waarbij het brandveiligheidsniveau tevens hoger kwam te liggen.

Bedrijfscontinuïteit door maatwerk

In de wet wordt voorgeschreven dat brandveiligheid menselijk letsel moet voorkomen of beperken. Schade en gevolgen voor uw bedrijfscontinuïteit worden echter niet genoemd in de wet. Dankzij de aanpak van Brafon, die wordt afgestemd op uw specifieke risico’s, wordt er een positieve invloed op uw bedrijfscontinuïteit gecreëerd.

Uitvoeren van brandveiligheidsmaatregelen

Brafon verzorgt ook namens u de regie op de uitvoering van bouwkundige, installatietechnische en organisatorische maatregelen. Samen met uw vaste partners, of met de partners van Brafon, gaat Brafon alles namens u uitvragen, beoordelen, en/of adviseren bij gunning. Wij zullen directie voeren bij de uitvoering van alle brandveiligheidsmaatregelen. Ervaring leert dat er op deze wijze binnen een kortere doorlooptijd een kwalitatief veel beter resultaat kan worden behaald tegen lagere kosten. Investeren aan de voorkant levert meer veiligheid tegen lagere kosten op. Uw belang is ook het enige belang van Brafon!