Zoeken
Sluit dit zoekvak.

Kennispublicatie: Gebruiksmeldingen vanuit Besluit bouwwerken leefomgeving

Sinds 1 januari 2024 is de Omgevingswet van kracht. Vanuit deze wet wordt het Besluit bouwwerken leefomgeving (Bbl) als één van de vier uitvoeringsbesluiten aangestuurd. Dit besluit bevat belangrijke wijzigingen omtrent de (voormalige) omgevingsvergunning brandveilig gebruik en de gebruiksmelding.

In deze kennispublicatie geven wij inzicht in de huidige eisen omtrent de gebruiksmelding, zoals deze voortvloeien uit het huidige publiekrecht. 

Omgevingsvergunning brandveilig gebruik

De omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik is met invoering van de Omgevingswet komen te vervallen. Het gebruik is vanuit het huidige omgevingsrecht enkel wel of niet gebruiksmeldingsplichtig. De situaties waarin onder de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik moest worden aangevraagd zijn met komst van het Bbl (sinds 1 januari 2024) gebruiksmeldingsplichtig.

Opgemerkt wordt dat een verleende omgevingsvergunning activiteit brandveilig gebruik bij invoering van de nieuwe Omgevingswet overeenkomstig het vierde lid van artikel 8.1.1 het Invoeringsbesluit Omgevingswet automatisch is omgezet naar een gebruiksmelding.

Gebruiksmelding – Bbl

De eis tot het doen van een gebruiksmelding is opgenomen in artikel 6.7 van het Bbl. Voor een groot aantal gebruiksfuncties is de gebruiksmeldingsplicht gekoppeld aan het aantal aanwezige personen. Opgemerkt moet worden dat een gemeente in het omgevingsplan voor een aantal gebruiksfuncties op basis van artikel 6.10 Bbl afwijkende aantallen personen kan aanhouden.

Vergeleken met het Bouwbesluit 2012 is het aantal personen waarbij een gebruiksmelding nodig is voor een industrie- en kantoorfunctie verhoogd. Op basis hiervan zullen zich een aantal situaties voordoen, waarbij het gebruik onder het Bouwbesluit 2012 meldingsplichtig was echter nu, met invoering van de Omgevingswet, niet meer.

Aanvullend hierop is elke woonfunctie voor zorg vanuit het Bbl gebruiksmeldingsplichtig (ongeacht het aantal aanwezige personen). Dit is een belangrijke wijziging ten opzichte van het vorige Bouwbesluit. Vanuit de vorige bouwregelgeving was enkel een groepszorgwoning (verbijzondering van een woonfunctie voor kamergewijze verhuur) gebruiksmeldingsplichtig. Gezien de eisen aangaande het doen van een gebruiksmelding voor zowel nieuwbouw als ook bestaande bouw gelden, dienen formeel per 1 januari 2024 voor alle woonfuncties voor zorg een gebruiksmelding te zijn gedaan. Hierbij dient eveneens rekening te worden gehouden met het indienen van een gebruiksmelding 4 weken voorafgaand aan de ingebruikname van het gebouw.

Formeel kan een bevoegd gezag hierop direct handhaven, echter zullen gemeenten daarbij altijd proportionaliteit in acht moeten nemen en een eigenaar/gebruiker een redelijke termijn moeten geven die melding te doen.

Artikel 6.8 Besluit bouwwerken leefomgeving geeft een overzicht van de wettelijke indieningsvereisten betreffende de gebruiksmelding. Deze resulteren in een plattegrondtekening per bouwlaag waarop de aanwezige (brandveiligheids-)voorzieningen zijn vermeld.


Afbeelding: Voorbeeld plattegrondtekening gebruiksmelding (Bron: Brafon)

Brafon levert gespecialiseerde diensten voor het beheren van gebruiksmeldingen namens verschillende opdrachtgevers. Hierdoor wordt gewaarborgd dat de op de gebruiksmelding vermelde informatie klopt en de melding voldoet aan de wettelijke indieningsvereisten.  De diensten variëren van het opstellen van een werkinstructie t.b.v. de gebruiksmeldingen, het controleren en adviseren van de gebruiksmeldingstekeningen tot het indienen van de gebruiksmelding via het DSO. 

Mocht u na het lezen van deze kennispublicatie aanvullende vragen hebben omtrent de gebruiksmelding of een beroep willen doen op onze dienstverlening, dan kunt u uiteraard contact met ons opnemen.

Leer meer over de brandveiligheidsvoorschriften van een woongebouw

Om een volledig inzicht te krijgen in de geldende brandveiligheidsvoorschriften vanuit het Besluit bouwwerken leefomgeving wordt vanuit onze zusterorganisatie Obex Opleidingen de opleidingen ‘Brandpreventiedeskundige 1’ en ‘Van Bouwbesluit naar Bbl aangeboden.

De opleiding ‘Brandpreventiedeskundige 1’ geeft een volledig en integraal beeld van brandveiligheid. Hiermee ligt de nadruk op het toetsen van brandveiligheid op juridisch, bouwkundig, installatietechnisch en organisatorisch gebied.

In de opleiding Van Bouwbesluit naar Bbl‘ krijgt u gedetailleerd inzicht in de veranderingen omtrent de brandveiligheidsvoorschriften binnen het Besluit Bouwwerken Leefomgeving.

Deze kennispublicatie is opgesteld
door Nick Warnshuis

Deel deze post op:

Dit is misschien ook interessant voor je?