Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kennispublicatie: onderhoud aan doorvoeringen in brandwerende scheidingsconstructies

In een gebouw, dat voorzien is van brandwerende scheidingsconstructies, voeren nagenoeg altijd doorvoeringen door brandscheidingen heen. Denk bijvoorbeeld aan luchtkanalen, vuilwaterafvoeren, en dergelijke. Vanuit de regelgeving is het vereist om deze te voorzien van een brandwerende afdichting, zodanig dat geen afbreuk wordt gedaan aan de brandwerendheid van deze brandscheidingen. Maar wat als er onderhoud moet plaatsvinden aan deze doorvoeringen? Waaraan moet dan worden gedacht? Brafon deelt hier graag een nieuwe kennispublicatie over. 

Verschillende zienswijzen

Soms zijn de doorvoeringen direct zichtbaar, maar vaak zijn deze ook aan het zicht onttrokken. Wie goed kijkt treft doorvoeringen (en eventueel al aangebrachte applicaties) in allerlei verschillende vormen en maten aan. Te denken aan brandkleppen, bij brand opschuimende manchetten, wraps en/of discs. We zijn ze waarschijnlijk allemaal wel eens tegengekomen. Brafon krijgt vaak de vraag of aangebrachte doorvoeringen onderhouden moeten worden? En als er onderhoud uitgevoerd moet worden, hoe vaak dient dit dan plaats te vinden?  Over de mate van onderhoud bestaat veel onduidelijkheid en zijn veel verschillende zienswijzen. Vanuit de markt worden ook uiteenlopende adviezen hieromtrent gegeven. 

Wat zegt het Bouwbesluit?

Vanuit het Bouwbesluit 2012 wordt indirect aangestuurd op het brandwerend afdichten van doorvoeringen. In lid 2 van artikel 1.16 is opgenomen:
Na het aanbrengen of wijzigen van een kabel-, leiding- of andere doorvoer in of door een scheidingsconstructie waarvoor op grond van dit bouwbesluit een eis met betrekking tot de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang geldt, wordt de weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag of rookdoorgang op adequate wijze gecontroleerd.

Hier wordt alleen iets gezegd over het controleren na aanbrengen of wijzigen. Feitelijk staat hier niet benoemd dat doorvoeringen door brandwerende scheidingen brandwerend afgedicht moeten worden, echter is dit vereist om te voldoen aan de benodigde weerstand tegen branddoorslag en brandoverslag. Aanvullend stelt het Bouwbesluit en andere bouwregelgeving niets over het onderhoud van doorvoeringen. 

Is er eigenlijk wel onderhoud nodig?

Vanuit het Rijksvastgoedbedrijf heeft een uitgebreid onderzoek plaatsgevonden bij leveranciers van brandkleppen. Uit dit onderzoek is naar voren gekomen dat onderhoud aan brandkleppen (onder gemiddelde omstandigheden) niet nodig is. Drukloze applicaties die worden aangebracht behoeven in principe ook geen onderhoud. Vanuit de verschillende leveranciers en fabrikanten wordt in veel gevallen een lange levensduur van gegarandeerd (levensduur van producten wordt gegarandeerd voor 20 tot 25 jaar indien deze niet zijn beschadigd of aangetast, bv. door water). 

Maar wat moeten we dan wel doen?

Als gebouweigenaar en gebruiker van een gebouw is het belangrijk zorg te dragen dat brandwerende scheidingsconstructies voldoen. Doorvoeringen (en elke andere vorm van onderbreking) mogen geen afbreuk doen aan de brandwerendheidseisen die gelden voor de brandwerende scheidingsconstructies. Hiervoor is het noodzakelijk te weten waar deze scheidingen zich bevinden, aan welke eisen deze moeten voldoen en of de doorvoeringen op een juiste manier zijn afgedicht. Gewenst is om dit op te nemen in een logboek, zodat altijd aangetoond kan worden op welke wijze doorvoeringen zijn afgewerkt. Hiermee ontstaat overzicht, ook voor toekomstige situaties. 

Is niets gewijzigd aan de brandwerende scheidingsconstructies? Dan hoeft men in beginsel niets te doen. Echter, het is belangrijk om met enige regelmaat te (laten) controleren om vast te stellen of nieuwe onderbrekingen in brandwerende scheidingsconstructies zijn aangebracht en of de aangebrachte applicaties niet zijn aangetast of beschadigd.

Ook deze controles kunnen opgenomen worden in het logboek. Op deze wijze kan ook richting het bevoegd gezag aangetoond worden dat de doorvoeringen binnen het gebouw voorzien zijn van een adequate brandwerende afdichting. Bij het vaststellen van nieuwe (onafgewerkte) doorvoeringen of tekortkomingen/beschadigingen, dient dit direct te worden hersteld zodat de brandscheidingen optimaal kunnen functioneren, in het geval dat dit benodigd zou moeten zijn. 

Leer meer over brandwerend afdichten

Om inzicht te krijgen in het brandwerend afdichten/afwerken van doorvoeringen biedt zusterorganisatie Obex Opleidingen de opleiding Brandwerende doorvoeringen en applicaties aan. Tijdens deze 1-daagse les leert u alles over wet- en regelgeving omtrent WBDBO en brandwerendheid van bouwproducten en constructieonderdelen, het belang van juist afgedichte doorvoeringen en u wordt aanvullend getraind in het herkennen van oplossingsvormen. Tevens wordt u ook gewezen op veel gemaakte fouten. Na het volgen van de opleiding bent u in staat om de kwaliteit van brandwerend afgedichte doorvoeringen, naden en kieren zelf te controleren en te beoordelen.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Deel deze post op:

Dit is misschien ook interessant voor je?