Zoek
Sluit dit zoekvak.

Kennispublicatie: rookmelders in bestaande bouw

Rookmelders worden vanaf 1 juli 2022 verplicht voor alle woonfuncties. Tot die datum zijn rookmelders (conform NEN 2555) bij woonfuncties (regulier en voor zorg) enkel verplicht voor een nieuw te bouwen woonfunctie of bij een functiewijziging naar een woonfunctie. Ook voor bestaande woonfuncties worden rookmelders vanuit het publiekrecht verplicht. Op welke wijze dit voorschrift is opgenomen in de bouwregelgeving en welke consequenties dit met zich meebrengt, wordt hieronder toegelicht.

De overheid heeft besloten een voorschrift in het Bouwbesluit 2012 op te nemen dat rookmelders verplicht in de bestaande woonomgeving. Dit omdat de meeste slachtoffers bij brand vallen door het inademen van rook. Snelle alarmering doormiddel van rookmelders kan hierdoor van levensbelang zijn.

Wettelijke grondslag  

Regelgeving aangaande het installeren van rookmelders is reeds opgenomen in het Bouwbesluit 2012. Artikel 6.21 geeft in lid 1 aan dat rookmelders voor een te bouwen woonfunctie (reguliere woonfuncties en woonfuncties voor zorg) en bij een functiewijziging naar een woonfunctie vereist zijn volgens de primaire inrichtingseisen als benoemd in de NEN 2555.

Art. 6.21 lid 1: “Bij een te bouwen woonfunctie en bij functiewijziging naar een woonfunctie heeft een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een of meer rookmelders die voldoen aan en zijn geplaatst volgens de primaire inrichtingseisen als bedoeld in NEN 2555. Dit geldt niet voor een woonfunctie met een brandmeldinstallatie als bedoeld in artikel 6.20.”

Mocht sprake zijn van een verplichting tot het hebben van een brandmeldinstallatie, geldt dit voorschrift niet. Bij woonfuncties voor zorg zal in veel gevallen een brandmeldinstallatie vereist zijn. Voor regulier wonen (zonder zorg) is een brandmeldinstallatie niet vereist.

Aan artikel 6.21 is lid 6 toegevoegd (Stb. 2021, 147), dit is hieronder weergegeven. Dit voorschrift vereist dat rookmelders tevens verplicht zijn in bestaande bouwwerken vanaf 1 juli 2022. Deze rookmelders dienen te voldoen aan de NEN-EN 14604, niet aan de NEN 2555. (NEN 2555 geeft de eisen voor optische 230 V gevoede rookmelders. Deze voldoen aan NEN-EN 14604.)

Art. 6.21 lid 6: “Een bestaande woonfunctie heeft op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een rookmelder die voldoet aan EN 14604. Deze eis is niet van toepassing tot 1 juli 2022.” 

Projectie-eis

De projectie-eis vanuit lid 6 wijkt af van de projectie-eis, zoals omschreven in artikel 6.21 lid 1.  Vanuit lid 6 wordt gesteld dat op iedere bouwlaag een rookmelder geïnstalleerd moet worden. Dit betekent bijvoorbeeld dat een éénkamerwoning, waarbij de verblijfsruimte direct grenst aan de uitgang van een woonfunctie, ook voorzien moet worden van een rookmelder.

In tegenstelling tot nieuwbouw en functiewijziging worden er geen eisen gesteld aan de verdere projectering en doorkoppeling van de rookmelders. Ook hoeven de rookmelders niet te zijn aangesloten op elektrische voorzieningen. Volstaan kan worden met rookmelders op batterijen. 

CE-markering

Benoemd moet worden dat rookmelders die in Nederland in de handel zijn, voorzien moeten zijn van een CE-markering (op basis van deze NEN-EN 14604). Deze verplichting staat tevens in het Bouwbesluit en is in een eerdere publicatie uitgelegd. 

Besluit Bouwwerken Leefomgeving

Nieuwe regelgeving zou in eerste instantie pas ingevoerd gaan worden bij de inwerkingtreding van het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving (BBL). Echter, is implementatie van deze nieuwe regelgeving ondertussen meermaals uitgesteld. Om deze reden zijn de eisen voor rookmelders in bestaand vastgoed reeds voorschreven vanuit het Bouwbesluit 2012. De inwerkingtreding van het BBL is momenteel vastgesteld op 1 januari 2023. Dit BBL geeft hetzelfde voorschrift in hoofdstuk 3 (bestaande bouw). Onderstaand is het desbetreffende artikel vanuit de laatst gepubliceerde versie van het BBL weergegeven.

Art 3.117 lid 1: “Een woonfunctie heeft op iedere bouwlaag met een verblijfsruimte of met een besloten ruimte waardoor een vluchtroute voert tussen de uitgang van een verblijfsruimte en de uitgang van de woonfunctie een rookmelder die voldoet aan EN 14604.” 

Toepassing van het voorschrift  

Het voldoen aan regelgeving omtrent het toepassen van rookmelders in bestaande bouw is de primaire verantwoordelijkheid van de eigenaar van het gebouw. Bij verhuur, in een huurovereenkomst kunnen taken en plichten bij de huurder worden neergelegd, de verantwoordelijkheid kan echter niet worden weg gecontracteerd. De eigenaar dient er zeker van te zijn dat eigen vastgoed overeenkomstig de hierop van toepassing zijnde voorschriften wordt gebruikt.

Om hierin als wooncorporatie of zorginstelling te voorzien is het te adviseren brandveiligheidsbeleid te voeren. Op deze wijze kan de uitvoering worden georganiseerd en aanvullend hierop worden beheerd en geborgd. Indien een bouwwerk in handen van particuliere bezitters is, dient de eigenaar van dit particuliere bezit zorg te dragen voor het aanbrengen van de rookmelders. Het bevoegd gezag kan hieromtrent handhavingsbeleid voeren. 

Advisering 

Brafon Brandveiligheidsmanagement kan u als adviesbureau adviseren en ondersteunen bij het juist projecteren van rookmelders. Dankzij onze unieke samenwerking met NEST kunnen wij u altijd helpen aan een moderne oplossing waarbij de veiligheid van uw vastgoed gerealiseerd en geborgd wordt. Tijdens diverse installatietechnische opleidingen, zoals Projecteringsdeskundige brandmeldinstallaties, wordt ook diepgaande uitleg over rookmelders gegeven.

Disclaimer:
Dit artikel is geschreven ten tijden van het Bouwbesluit 2012. Dit artikel moet nog aangepast worden aan het nieuwe Besluit Bouwwerken Leefomgeving 

Deel deze post op:

Dit is misschien ook interessant voor je?